Kể từ ngày 01/06/2022, Jungle Boss sẽ áp dụng mức giá mới 35,000,000 VND cho tour Chinh phục mạo hiểm đỉnh cao hố sụt Kong

Đội ngũ Hướng dẫn viên

Nhân viên phục vụ - Porter

Đội ngũ truyền thông

Đội ngũ kỹ thuật hang động

Đội ngũ tư vấn

Đội ngũ điều hành